Kết nạp đoàn viên mới năm học 2018-2019

Tháng Ba 25, 2019 12:23 chiều

626B3543-F866-4409-B20B-925299CEDE21 16C1A58D-E096-4199-95B9-EF59D1932ABF F96758A6-CA82-46A7-908C-A6454384ED70 1F63C6C8-1E3D-41AF-A569-A161DE58ABAC 39C61DE1-557E-46F2-891F-1AE7792F52EB DF7E84E3-067C-46A7-9D83-973A3CE3E4D8 79C81287-F696-4991-9326-4E7B0135A3A7 0BFA7164-2F06-4717-955D-8D29EC11CD2C 48797435-F850-44F3-816C-359BBC05B4A7 1829FF98-9B99-4D80-AB87-4FE6599C38DE 926831B0-4FB8-4FA0-9261-DD87829EB2D5 801014F5-E210-414A-98F3-5A0002F0B372 7B5CF715-E90B-40F1-A672-2DC50FFB8D22 1811EFED-9497-4577-B5CF-B606AE2B627C 2E547521-6B7B-4384-97F3-2F5C9FA3C22F CF84AEF1-602B-4D77-95FA-466DE540B897 737692D9-08B4-4D60-BC86-3DBBAF72640C DDA6AB65-A742-4FF1-9CF1-8D0EA3A7356D EC58824F-4C38-4415-B537-B2105379A9AA