BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU, ĐÓNG GÓP CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Mười 14, 2019 3:50 chiều

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS MỸ TRUNG                                                       Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 16 /BC- THCS                                                                                  Mỹ Lộc, ngày  09   tháng  10   năm 2019

       BÁO CÁO
CÁC KHOẢN THU, ĐÓNG GÓP CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ vào Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ GD&ĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Nam Định ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Căn cứ công văn số 265/UBND-VP7 ngày 17/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc thu các khoản đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Căn cứ công văn số 1090/SGDĐT-KHTC ngày 04/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện quản lý thu, chi học phí và các khoản đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý năm học 2019-2020;

Căn cứ vào công văn số: 2360/UBND-GDĐT ngày 04/10/2019 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2019-2020;

Căn cứ vào kết quả hội nghị họp phụ huynh học sinh ngày 18 tháng 8 năm 2019,

Trường THCS Mỹ Trung báo cáo với Phòng GD&ĐT về các khoản thu năm học 2019-2020 như sau:

STT Nội dung thu Mức thu Ghi chú

(thu theo văn bản)

I. Các khoản thu bắt buộc theo quy định    
1 Học Phí 70.000đ/ HS/ tháng HD 1090/SGDĐT – KHTC ngày 04/9/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh NĐ
2 Thu BHYT 563.220đ/ HS/ năm Công văn 818/HDLN-GDĐT-BHXH ngày 04/7/2016 của SGDĐT – BHXH tỉnh NĐ
II. Các khoản được phép thu theo quy định có thỏa thuận với phụ huynh học sinh    
1 Tiền nước uống 8.000đ/ HS/ tháng Công văn số 265/UBND-VP7 ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh NĐ
2 Tiền hỗ trợ bảo vệ – vệ sinh 20.000đ/ HS/ tháng Công văn số 265/UBND-VP7 ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh NĐ
3 Tiền trông coi xe đạp 10.000đ/ HS/ tháng QĐ số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định
4 Tiền trông coi xe đạp điện 15.000đ/ HS/ tháng QĐ số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định
5 Học thêm 10.000đ/1hs/1 buổi QĐ 22/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Nam Định
III. Các khoản đóng góp khác    
1 Không có    

 

Trường THCS Mỹ Trung cam kết với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc ngoài những khoản thu trên nhà trường không thu bất kỳ một khoản thu nào khác, nếu báo cáo sai, Hiệu trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các cấp có thẩm quyền và trước pháp luật./.

             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

                                                                                           Trần Thị Thúy Hằng